Hautauspalvelun yleiset ehdot

YLEISTÄ

1.1 Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan hautauspalvelun tarjoajan ja kuluttaja-asiakkaan välisiin sopimuksiin.

Arvo Kova Oy sitoutuu asiakkaan tilauksesta suorittamaan hautauspalvelun ja siihen liittyvät asiakkaan valitsemat lisäpalvelut tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Palveluihin voi sisältyä tavaroiden toimittamista.

Arvo Kova Oy noudattaa toiminnassaan hautaustoimilakia ja huolehtii, että palvelut suoritetaan vainajan tahtoa ja muistoa kunnioittaen.

Sopimus palvelusta tehdään kirjallisesti kääntöpuolella tai liitteessä yksilöiden tilattavat palvelut ja tavarat.

1.2 Lisäpalvelut

Hautauspalvelutilaus voidaan teknisesti jakaa useampaan osaan, joita koskee sama sopimus.

Lisäpalveluista voidaan sopia myös suullisesti. Arvo Kova Oy lähettää vahvistuksen kirjallisesti lisäpalvelun tilaamisesta.

1.3 Etusijajärjestys

Mikäli palvelun sisältöä koskeva aineisto on ristiriitaista, aineistosta ensisijaisena pidetään sopimusta ja/tai tilausvahvistusta, toissijaisena mahdollista hautaustoimiston tarjousta. Edellä mainitut menevät näiden ehtojen edelle. Muu kirjallinen aineisto on tulkintajärjestyksessä edellä mainittujen jälkeen.

 1.4 Asiakkaan tiedonantovelvollisuus

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että Arvo Kova Oy:llä on asiakkaasta aina ajan tasalla olevat yhteystiedot sekä laskutuksen edellyttämät ja muut tarvittavat tiedot.

Asiakkaan on tarvittaessa vakuutettava olevansa oikeutettu edustamaan kuolinpesää ja että osakkaat ovat olleet yhtä mieltä hautauksen järjestämisestä. Arvo Kova Oy varaa oikeuden olla hyväksymättä tilausta, jos asiakas ei toimita tarvittavia tietoja.

1.5 Kolmansien osapuolien palvelut

 Arvo Kova Oy voi tarjota asiakkaalle hautauspalvelun yhteydessä kolmannen osapuolen, esimerkiksi seurakunnan tarjoaman palvelun varauksen asiakkaan lukuun. Jos Arvo Kova Oy tekee varauksen, hinnasto varatuista palveluista liitetään tilausvahvistukseen. Asiakas on velvollinen suorittamaan maksut varauksen yhteydessä sovituin tavoin joko Arvo Kova oy:lle tai kolmannelle osapuolelle kolmannen osapuolen laskuttaessa välitetyt palvelut asiakkaalta.

VASTUUNRAJOITUS

Arvo Kova Oy on vastuussa ainoastaan itse aiheuttamastaan vahingosta asiakkaalle. Arvo Kova Oy ei vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista.

Arvo Kova Oy:n toimiessa välittäjänä kolmannen osapuolen toteuttamista palveluista, Arvo Kova Oy ei ole vastuussa niiden toteuttamisesta. Tämä vastuunrajoitus ei koske tilanteita, joissa Arvo Kova Oy on menetellyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Arvo Kova Oy ei anna lainopillista neuvontaa.

 PERUUTUSEHDOT

Jos palvelut ja tavarat on tilattu etämyyntinä, palvelun suorittaminen voidaan aloittaa ennen lakisääteisen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä asiakkaan suostumuksesta, joka merkitään tilausvahvistukseen.

Vaikka hautauspalvelusta olisi sovittu etäyhteydellä, esimerkiksi sähköisesti allekirjoittamalla sopimus tai tekemällä siihen muutos puhelimitse, ei asiakkaalla ole peruutusoikeutta sen jälkeen, kun palvelu on suoritettu kokonaan. Lisäksi peruutusoikeutta ei ole niiltä osin kuin sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi.  (Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §)

Mikäli Arvo Kova Oy on estynyt suorittamaan palvelua, on peruuttamisesta välittömästi ilmoitettava Asiakkaalle. Asiakkaalla on ensisijaisesti oikeus valita uusi ajankohta. Ellei tämä ole mahdollista, Arvo Kova Oy palauttaa asiakkaan maksamat suoritukset.

MAKSUEHDOT

4.1 Sitoumus

Kuolinpesän osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti tilattujen palveluiden ja tuotteiden maksuehtojen mukaisesta maksamisesta.

4.2 Hinnasto

Sopimukseen sovelletaan kääntöpuolella tai tilaussopimuksessa olevaa hinnastoa.

4.3 Ennakkomaksu ja laskun maksaminen

Arvo Kova Oy:llä on oikeus laskuttaa tilaussopimuksessa tilatut palvelut ja tuotteet ennakkoon. Arvo Kova Oy voi sopia asiakkaan kanssa, että maksut suoritetaan erissä.

Mikäli asiakas ei eräpäivään mennessä suorita maksua, ei Arvo Kova Oy:llä ole velvollisuutta jatkaa palvelun suorittamista asiassa yli jo maksetun ennakon määrän. Mikäli maksua ei suoriteta huomautuksesta huolimatta, on Arvo Kova Oy:llä oikeus purkaa sopimus ja laskuttaa asiakkaalta jo tehdyistä toimenpiteistä syntyneet kulut ja palkkiot, joita annetut ennakot eivät kata.

4.4 Verkkokauppa

Mahdollisissa palautustapauksissa maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle.

https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

LASKUTUS JA REKLAMOINTI

 5.1 Laskutusehdot

Arvo Kova Oy laskuttaa palveluistaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Jos muuta ei sovita, maksuaika on 14 päivää. Mikäli aiempia laskuja tai ennakoita on eräpäivän jälkeen maksamatta, ei maksuaikaa tarvitse antaa. Laskun pääomalle tulee maksun viivästyessä suurin korkolain sallima vuotuinen viivästyskorko laskun eräpäivästä luettuna.

5.2 Reklamointi

Mahdolliset huomautukset on tehtävä kirjallisesti kahdeksan päivän sisällä laskun päiväyksestä. Mikäli asiakas ei tee huomautuksia laskujen perusteella edellä mainitussa ajassa, katsotaan lasku hyväksytyksi.

5.3 Maksumuistutukset

Maksumuistutuksesta veloitetaan 5 € muistutukselta.

[6. VASTUUVAKUUTUS]

Arvo Kova Oy:llä on toimintaansa varten voimassa oleva vastuuvakuutus. Arvo Kova Oy:n vastuu rajoittuu vakuutuksen ehdoista huolimatta kohdan 2 mukaisen vastuurajoitusehdon mukaisesti.

Vastuuvakuutuksen antanut vakuutusyhtiö on Lähitapiola.

ERIMIELISYYDET

7.1 Oikeuspaikka ja lain valinta

Tähän sopimukseen ja siitä syntyviin riitaisuuksiin sovelletaan Suomen lakia pois lukien lainvalintasäännökset.

Tässä sopimuksessa tarkoitetusta toimeksiannosta tai siihen liittyvistä asioista syntyvien riitaisuuksien oikeuspaikka on vastaajan kotipaikka.